Foglalás
Bezár

Adatkezelési tájékoztató állásra pályázók részére

Köszönjük, hogy érdeklődik a cégünk által meghirdetett álláspályázat iránt. Kérjük, hogy mielőtt pályázatát elküldi részünkre, olvassa el figyelmesen az alábbi adatkezelési tájékoztatót!

Az adatkezelő (munkáltató) neve:Pro Cultura Kft.

Az adatkezelő (munkáltató) elérhetősége:székhely: 1028 Budapest, Templom u. 12.
telefon: +36 30 399 2143
e-mail: info@klebelsbergkastelybudapest.hu
web: www.klebelsbergkastelybudapest.hu

Az adatkezelő (munkáltató) képviselőjének személye és elérhetőségei:név: Szollár Péter
telefon: +36 70 489 7557
e-mail: szollarpeter@klebelsbergkastelybudapest.hu

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:név: Szollár Péter
pozíció: adatvédelmi tisztviselő
telefon: +36 70 489 7557
e-mail: szollarpeter@klebelsbergkastelybudapest.hu

Az ön személyes adatai kezelésének célja:Összefoglalóan az ön személyes adatai kezelésének célja a munkaviszony létesítése Ön és cégünk között. Ennek során kezeljük az ön természetes személyazonosító adatait, kapcsolattartási adatait, a munkabérre vonatkozó igényét, a végzettségére, képzettségére, szakmai ismereteire, korábbi munkatapasztalataira, nyelvtudására vonatkozó adatokat és egyéb, a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges adatait.

Az önről kezelt egyes személyes adatok meghatározása a jelen irat mellékletében található.

Az ön személyes adatai kezelésének jogalapjai:- munkaszerződés-kötési szándék [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
- a munkáltató jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
- az ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Az önről kezelt egyes személyes adatok kezelésének jogalapjai a jelen irat mellékletében találhatók.

A munkáltató jogos érdekén alapuló adatkezeléssel kapcsolatos munkáltatói jogos érdekek leírása:A GDPR lehetővé teszi az adatkezelő (munkáltató) számára azt, hogy valamely jogos érdeke alapozza meg az adatkezelést. Ez alól kivétel lehet, ha az ön érdekei, alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek.

- A munkáltató jogos érdeke, hogy a meghirdetett pozícióra a legalkalmasabb jelöltet vegye fel. Ennek módja az, hogy Önnel interjút vagy interjúkat folytatunk le, továbbá szakmai tesztekkel mérjük az Ön szaktudását. Ezen jogos érdeket egy érdekmérlegelési teszt keretében összevetettük azzal, hogy Önnek esetlegesen milyen jogai sérülhetnek. Mivel az interjúkat és a teszteket az Ön személyiségi jogainak tiszteletben tartásával végezzük, és mivel ezen eszközök alkalmasak arra, hogy a megfelelő pályázót válasszuk ki, ezért alkalmazzuk ezen módszereket.

- A munkáltató jogos érdeke, hogy abban az esetben, ha az Ön álláspályázata sikertelen és ez ellen Ön jogvitát indít, a munkáltató képes legyen bizonyítani, hogy a pályázati folyamat jogszerű volt. Ezen jogos érdeket egy érdekmérlegelési teszt keretében összevetettük azzal, hogy önnek esetlegesen milyen jogai sérülhetnek. Mindazonáltal mind az Ön, mind a munkáltató érdeke az, hogy egy esetleges jogvita elkerülhető legyen vagy megnyugtatóan záruljon, ezért szükségesnek tartjuk ezt a jogos érdeken alapuló adatkezelést.

A személyes adatok címzettjei (azaz azok a személyek, akik vagy amelyek részére a munkáltató személyes adatot továbbít):Az Ön személyes adatait az álláspályázat elbírálása során nem adjuk át harmadik feleknek.

Az Ön álláspályázatának elbírálása során a személyes adatokhoz kizárólag a HR-osztály munkatársai, a leendő közvetlen szakmai felettes, azaz részlegvezető, illetve a szállodaigazgató kapnak hozzáférést.

Az adatkezelő harmadik országba nem továbbítja a személyes adatokat:Az Ön adatait nem továbbítjuk harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

A személyes adatok tárolásának időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai:Az Ön személyes adatait az alábbi időtartamban kezeljük:

- az álláspályázat elbírálásának lezárultáig minden megadott személyes adatát kezeljük, amelynek jogalapja az, hogy Ön munkaszerződést kíván cégünkkel kötni;

- az álláspályázat lezárultát követően – amennyiben Ön kapja meg az állást – adatait a munkaviszonyra vonatkozó adatkezelési szabályok alapján, annak jogalapjai szerint kezeljük. Ilyen esetben ön egy külön adatkezelési tájékoztatót fog kapni;

- az álláspályázat lezárultát követően – amennyiben nem Ön kapja meg az állást – adatait abban az esetben kezeljük további megkeresés céljából, ha ahhoz Ön kifejezetten hozzájárulását adja. Ilyen esetben jelezzük önnek, ha cégünknél valamely pozíció megüresedik. Hozzájárulását 1 év időtartamra kérjük;

- az álláspályázat lezárultát követően – amennyiben nem Ön kapja meg az állást – adatait a munkáltató azon jogos érdeke alapján kezeljük, hogy egy esetleges jogvitában a munkáltató bizonyítani tudja az álláspályázat elbírálási folyamatának jogszerűségét. Ez esetben azon adatait töröljük, amelyek adatkezelési célja már nem áll fenn (pl. kapcsolattartási adatok), azonban egyéb adatait az igényérvényesítési határidő utolsó napjától számított 6. hónap végén töröljük.

Az adatkezeléssel kapcsolatban önt megillető jogok:Ön a GDPR szabályai alapján kérheti a munkáltatótól:

- az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azaz információt kérhet arról, hogy önnel kapcsolatban milyen adatokat kezelünk. Ezen adatokról másolatot is kérhet, amennyiben az mások jogait nem érintheti hátrányosan;

- az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, például, ha a telefonszáma az álláspályázat elbírálása során megváltozik;

- az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, kivéve – többek között –, ha az adat kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges;

- az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását. Ha valamely adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatot kizárólag tároljuk; egyéb adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy valamely tagállama fontos közérdekéből lehet kezelni;

- Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen valamely saját helyzetével kapcsolatos okból. Ilyen esetben a munkáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;

- az Ön által a munkáltató részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozáshoz való jog). Ezen jog gyakorlásának feltétele, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy a szerződéskötési szándékon alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tájékoztatjuk arról, hogy az álláspályázat elbírálása során automatizált adatkezelést nem alkalmazunk, ezért ezen jogát az álláspályázattal összefüggésben nem tudjuk biztosítani.

A hozzájáruláson alapuló adatkezeléssel kapcsolatos jog:Ha valamely személyes adatát az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, úgy Önt megilleti az a jog, hogy ezen hozzájárulást bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A jogszabályon alapuló adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:Az álláspályázattal összefüggésben nincsen ilyen adatkezelés.

A szerződésen alapuló adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:Az álláspályázata benyújtása során az Ön célja az, hogy cégünkkel munkaszerződést kössön. Ennek elbírálásához feltétlenül szükséges az, hogy az megadja személyes adatait: például a nevét, képzettségét, korábbi munkatapasztalatainak leírását, nyelvtudásának szintjét. Ezek hiányában az álláspályázatát nem tudjuk elbírálni, az sikertelen lesz.

Az automatizált döntéshozatal tényével kapcsolatos tájékoztatás:Az álláspályázattal összefüggésben nincsen ilyen adatkezelés.

Tiltakozás az adatkezelés ellen:Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a munkáltató jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ilyen esetben a munkáltató ezen személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatbiztonságról történő tájékoztatás:A munkáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott és hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Ennek megfelelően a munkáltató biztosítja a munkaviszonnyal kapcsolatos iratok fizikailag zártan; digitálisan titkosított és/vagy jelszóval védett fájlokban történő kezelését. A munkáltató megfelelő hozzáférési és jogosultsági szintek meghatározásával intézkedett arról, hogy az Ön személyes adatai biztonságban legyenek.

Ennek megfelelően az Ön munkaügyi dokumentációjához (önéletrajz, interjúval kapcsolatos jegyzetek, felvételi teszt eredménye) kizárólag a munkáltató HR-osztályának munkatársai és az Ön leendő szakmai felettese(i) férhetnek hozzá.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati jogok:Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban

- a Munkáltató ügyvezetőjéhez közvetlenül fordulni;

- a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; NAIH) panaszt benyújtani [postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu];

- bírósághoz fordulni (az illetékes törvényszék bírálja el az ön igényét).

Az álláspályázatra jelentkezőkről kezelt személyes adatok ismertetéseSzemélyes adat: az önéletrajzban megadott adatok: név, iskolai végzettség, korábbi munkatapasztalatok, korábbi munkáltatók és az azoknál betöltött munkakörök, nyelvtudás ténye és szintje, szakmai kompetenciák, személyes kompetenciákAdatkezelési cél: a munkáltató által meghirdetett álláspályázat elbírálása. Sikertelen pályázat esetében indított jogvita kapcsán a munkáltatói bizonyítási kötelezettségnek való megfelelés

Adatkezelési jogalap: - munkaszerződés-kötési szándék [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] - a munkáltató jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

Adat forrása: érintett (jelentkező)

Adattovábbítás: nincs

Adatkezelés időtartama:
- sikeres pályázat esetén a munkaviszony fennállása. Ez esetben mind az adatkezelési cél, mind az adatkezelés jogalapja módosulhat, ezért ilyen esetben külön tájékoztatót adunk önnek az adatkezelésről;
- sikertelen pályázat esetén, további megkereséshez való hozzájárulás esetében az álláspályázat lezártát követően adott hozzájárulás időpontjától számított egy év;
- sikertelen pályázat esetén, a további megkereséshez való hozzájárulás hiányában az igényérvényesítési határidő (3 év) utolsó napjától számított 6. hónap utolsó napja

Személyes adat:a munkabérre és egyéb juttatásokra vonatkozó igény megjelöléseAdatkezelési cél: a munkáltató által meghirdetett álláspályázat elbírálása

Adatkezelési jogalap: munkaszerződés- kötési szándék [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

Adat forrása:érintett (jelentkező)

Adattovábbítás: nincs

Adatkezelés időtartama:
- sikeres pályázat esetén a munkaszerződés létesítésének időpontjában törlésre kerül; - sikertelen pályázat esetén, további megkereséshez való hozzájárulás esetében az álláspályázat lezártát követően adott hozzájárulás időpontjától számított egy év; - sikertelen pályázat esetén, a további megkereséshez való hozzájárulás hiányában az igényérvényesítési határidő (3 év) utolsó napjától számított 6. hónap utolsó napja

Személyes adat: kapcsolattartási adatok: e-mail, levelezési cím, telefonszámAdatkezelési cél: kapcsolattartás az álláspályázattal összefüggésben

Adatkezelési jogalap: - munkaszerződés- kötési szándék [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] - az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Adat forrása: érintett (jelentkező)

Adattovábbítás: nincs

Adatkezelés időtartama:az álláspályázat végleges elbírálása; további megkereséshez való hozzájárulás esetében az álláspályázat lezártát követően adott hozzájárulás időpontjától számított egy év

Személyes adat: a kiválasztással kapcsolatos adatok: interjún felvett adatok, szakmai szintfelmérő tesztekAdatkezelési cél: a munkakörre való szakmai alkalmasság felmérése

Adatkezelési jogalap: a munkáltató jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

Adattovábbítás: érintett (jelentkező)

Adattovábbítás: nincs

Adatkezelés időtartama:
- sikeres pályázat esetén a munkaviszony fennállása. Ez esetben mind az adatkezelési cél, mind az adatkezelés jogalapja módosulhat, ezért ilyen esetben külön tájékoztatót adunk Önnek az adatkezelésről; - sikertelen pályázat esetén, további megkereséshez való hozzájárulás esetében az álláspályázat lezártát követően adott hozzájárulás időpontjától számított egy év; - sikertelen pályázat esetén, a további megkereséshez való hozzájárulás hiányában az igényérvényesítési határidő (3 év) utolsó napjától számított 6. hónap utolsó napja

Hírlevél feliratkozás
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy azonnal, az elsők között értesüljön kedvezményes ajánlatainkról!