Érkezés:
Elutazás:
Promóciós kód:
Bezár

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Tisztelt Vendégeink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az Optimum Füred Kft. (székhely: 1029 Budapest, Tamara utca 5., adószám: 25315954-2-41) - a 1028 Budapest, Templom utca 12. szám alatt található, Klebelsberg Kastély Budapest néven üzemelő szállodában, elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet. A szálloda elektronikus megfigyelőrendszereit az Optimum Füred Kft. munkatársai kezelik.
Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.

A kezelt adatok köre: a vendégek a kép- és hangfelvételeken látszódó arcképmása, hangja, és egyéb személyes adatai.

Az Optimum Füred Kft. általi adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a szerver 3 munkanapig tárolja.

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak a jogosultsággal rendelkező munkavállalók. A kamerák felvételének megtekintésére a szálloda igazgatója és üzemeltetési igazgatója vagy ezen személyek akadályoztatása esetén a szálloda mindenkori ügyeletes vezetője jogosult.

Az Optimum Füred Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Az Optimum Füred Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Optimum Füred Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az Optimum Füred Kft-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kamerával megfigyelt helyiségek :

I. A kamerák első csoportja
A szálloda parkolójának, külső bejáratainak területét lefedő kamerák, melyek használatának célja a parkolóban elhelyezett autók vagyonvédelme.

Kihelyezett kamerák helye; Megfigyelt terület
• Vendégparkoló (kamera 1) – vendégparkoló és főkapu megfigyelése
• Gazdasági udvar (kamera 4) – gazdasági udvar és gazdasági bejárat megfigyelése

II. A kamerák második csoportja
A szálloda külső és belső bejáratait, és a vendégek számára nyitva álló tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a szálloda vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a szálloda vendégeinek a szállodába behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a szálloda bejáratainak, recepciójának, közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a szálloda közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

Kihelyezett kamerák helye; Megfigyelt terület
• Bejárati homlokzat (kamera 9) – bejárati előtér megfigyelése
• Recepció (kamera 10) – recepció és lobby megfigyelése


III. A kamerák harmadik csoportja
A Klebelsberg Emlékház külső és belső bejáratait, és a vendégek számára nyitva álló tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a Klebelsberg Emlékház vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a Klebelsberg Emlékház bejáratainak, recepciójának, közös helyiségeinek megfigyelése.

Kihelyezett kamerák helye; Megfigyelt terület
• Emlékház hátsó terasz (kamera 2) – teraszbejárat megfigyelése
• Emlékház szalon (kamera 3) – szalon megfigyelése
• Emlékház átjáró (kamera 5) – közösségi bejárat megfigyelése
• Emlékház főbejárat (kamera 6) – Emlékház főbejárat megfigyelése
• Emlékház átjáró (kamera 7) – Emlékház átjárójának megfigyelése
• Emlékház recepció (kamera 8) – Emlékház recepció megfigyelése

Érkezés:
Elutazás:
Promóciós kód:
Közösségi oldalak
Normál verzió Mobil verzió